ANBI-status GBS

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) de onderstaande gegevens op het internet publiceren. Ook de Gereformeerde Bijbelstichting heeft de ANBI-status.

Naam:
Gereformeerde Bijbelstichting tot handhaving van de Statenvertaling en tot verspreiding van protestantse en onvervalste bijbeluitgaven

Statutaire zetel:
Dordrecht

RSIN nummer:
001968063

Contactgegevens:
Bezoekadres:
Nijverheidstraat 21, 4143 HN Leerdam
Postadres:
Postbus 168, 4140 AD Leerdam
Telefoonnummer:
0345-610155
E-mailadres:
info@gbs.nl

Doelstelling:
Zie Over de GBS

Beleidsplan:
Zie Jaardocumenten

Bestuurssamenstelling en namen leden:
Dagelijks bestuur:
Ds. A.C. Rijken – eerste voorzitter
Ds. B.J. van Boven – tweede voorzitter
Ds. A. van Heteren – eerste secretaris
H.D. den Toom – tweede secretaris
G. Lodder – eerste penningmeester
J.M. Verhelst – tweede penningmeester
Ds. R. Bakker – algemeen adjunct

Overige bestuursleden:
Ds. IJ.R. Bijl
Ds. L. Blok
J. Doornenbal
Ds. C. Hogchem
Ds. K. van Olst
Ds. A.F.R. van de Veen
A. Verduijn
Ds. A. Verschuure
Ds. K. Visser
Ds. A. Vlietstra
Ds. A. van Voorden
Ds. J.A. Weststrate
J. van Wingerden

Beloningsbeleid:
Zie financiële verantwoording in Jaardocumenten

Activiteiten:
Overige uitgeverijen

Verslag activiteiten:
Zie Jaardocumenten

Financiële verantwoording:
Zie Jaardocumenten

Lees ook dit

Dordtse Synode 1618-1619 en bijbelvertaling

Vertaling vanuit de grondtekst Omstreeks 1562 werden in ons land twee complete Bijbels gebruikt: de Liesveldtbijbel (een vertaling van de […]

De vertalers van de Statenvertaling

Vertaalarbeid in de vreze Gods Voordat de Dordtse Synode overging tot het benoemen van vertalers, vermaande ds. Bogerman de leden […]

Statenvertaling staat dicht bij grondtekst

Letterlijk vertalen Bij het vertalen hielden de predikanten zich nauwkeurig aan de door de synode opgestelde richtlijnen. De vertalers moesten […]

Statenvertaling verschijnt in 1637

Het drukken van de Bijbel De complete bijbeltekst kwam gereed op 10 oktober 1635. Nu volgde het zetten van de […]

Statenvertaling talloze malen gedrukt

Kerk en staat Prof. C.C. de Bruin schreef in het boek De Synode van Dordrecht (1987): ‘Talloze malen ter perse gelegd, werd de […]

GBS-editie Statenvertaling

Behoud Statenvertaling De GBS wil de taal van de Bijbel ook duidelijk de taal van de Bijbel laten. Daarom worden […]

Kanttekeningen vóór de Statenbijbel

Het ontstaan van kanttekeningen De Statenvertalers mochten aantekeningen ‘in de kant’ maken. Dit was nodig om op moeilijke plaatsen de […]

Kanttekeningen in de Statenbijbel

  Zoals eerder aangegeven, besloot de Dordtse Synode van 1618-1619 dat er een bijbelvertaling vanuit de grondtalen moest komen. Deze […]

Verschillende soorten kanttekeningen

Gebruik van de kanttekeningen Om de uitleg van de Statenvertalers goed te kunnen gebruiken en op waarde te schatten, is […]

Kanttekeningen betrouwbare bijbelverklaring

Gereformeerde theologie De Statenvertalers werkten in een tijd waarin de strijd met de remonstranten kort geleden ten gunste van de […]

Moderne bijbelvertalingen

De Nieuwe Vertaling van 1951 vormde de aanleiding tot de oprichting van de GBS. Sindsdien hebben vele nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen […]

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is een oecumenische vertaling, uitgegeven door het NBG en de KBS en bedoeld voor gebruik […]

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Herziene Statenvertaling wil een taalkundige revisie van de Statenvertaling zijn, met de bedoeling om de Statenvertaling te behouden voor […]

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Voor iedereen begrijpelijk Een andere moderne bijbelvertaling is de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze vertaling, of liever ‘parafrase’, verscheen […]

Lees de Bijbel op je telefoon

Sinds enkele jaren hebben wij een app voor het gebruik van de Statenbijbel met kanttekeningen, psalmen, belijdenisgeschriften en formulieren. Gratis te gebruiken via de Apple App Store (naam: ‘GBSBijbel’) of de Play Store (‘GBS Bijbel Digitaal’).