Over de GBS

Wat doet de GBS?

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) heeft twee doelstellingen. Ten eerste richt zij zich op het behoud van de Bijbel in de Statenvertaling. Ten tweede draagt zij bij aan het verspreiden van Bijbels in andere talen in betrouwbare vertalingen.

Hoe het begon

De aanleiding tot de oprichting van de GBS was de sterke opkomst van de Nieuwe Vertaling (1951). Een aantal mensen in Friesland was hierover bijzonder verontrust. De heer H. Kooistra hield op 8 januari 1963 in Broeksterwoude een inleiding voor de SGP-kiesvereniging met als onderwerp: ‘Over en tegen de Nieuwe Vertaling’. Hij vergeleek teksten van beide vertalingen en wees op het grote gevaar van de Nieuwe Vertaling. Tevens sprak hij er zijn bezorgdheid over uit dat de Bijbel in de Statenvertaling in veel plaatsen niet meer verkrijgbaar was.

Vervolgens werd het ‘Landelijk comité tot behoud van de Statenvertaling en veroordeling van de Nieuwe Vertaling’ opgericht. Velen deelden de verontrusting van het comité. Predikanten uit verschillende kerken zegden hun medewerking toe. Dit leidde op 14 januari 1966 tot de oprichting van de ‘Stichting tot handhaving van de Statenvertaling’.

Sinds 1969 vermelden de statuten: ‘Gereformeerde Bijbelstichting tot handhaving van de Statenvertaling en tot verspreiding van protestantse en onvervalste bijbeluitgaven’. De doelstelling werd toen uitgebreid met de verspreiding van Bijbels in andere talen.

Bestuur

Het bestuur is vanaf het begin interkerkelijk geweest. Momenteel maken personen van de volgende kerkelijke signatuur deel uit van het bestuur: Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Medewerkers en donateurs

Behalve acht kantoormedewerkers (zie onder) heeft de GBS zo’n 500 medewerkers in het veld. Via deze lokale medewerkers, verspreid over 70 plaatselijke of regionale comités en 44 correspondentschappen, kan aan de doelstelling, het werk en de uitgaven van de GBS meer bekendheid worden gegeven. Tevens kunnen zij zich inzetten voor de werving van donateurs in de plaats of streek waar zij wonen. De GBS wordt gesteund door ongeveer 34.000 donateurs. Naast de medewerkers en donateurs helpen ook veel kerkenraden, scholen, stichtingen en verenigingen ons om onze doelstellingen te realiseren. Wordt u ook donateur?

Toogdag

De GBS houdt jaarlijks een toogdag. Deze dag is het ontmoetingspunt van bestuur, (kantoor)medewerkers, donateurs en andere belangstellenden. Sinds 2015 vindt de toogdag plaats in kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld.

Lees ook dit

Dordtse Synode 1618-1619 en bijbelvertaling

Vertaling vanuit de grondtekst Omstreeks 1562 werden in ons land twee complete Bijbels gebruikt: de Liesveldtbijbel (een vertaling van de […]

De vertalers van de Statenvertaling

Vertaalarbeid in de vreze Gods Voordat de Dordtse Synode overging tot het benoemen van vertalers, vermaande ds. Bogerman de leden […]

Statenvertaling staat dicht bij grondtekst

Letterlijk vertalen Bij het vertalen hielden de predikanten zich nauwkeurig aan de door de synode opgestelde richtlijnen. De vertalers moesten […]

Statenvertaling verschijnt in 1637

Het drukken van de Bijbel De complete bijbeltekst kwam gereed op 10 oktober 1635. Nu volgde het zetten van de […]

Statenvertaling talloze malen gedrukt

Kerk en staat Prof. C.C. de Bruin schreef in het boek De Synode van Dordrecht (1987): ‘Talloze malen ter perse gelegd, werd de […]

GBS-editie Statenvertaling

Behoud Statenvertaling De GBS wil de taal van de Bijbel ook duidelijk de taal van de Bijbel laten. Daarom worden […]

Kanttekeningen vóór de Statenbijbel

Het ontstaan van kanttekeningen De Statenvertalers mochten aantekeningen ‘in de kant’ maken. Dit was nodig om op moeilijke plaatsen de […]

Kanttekeningen in de Statenbijbel

  Zoals eerder aangegeven, besloot de Dordtse Synode van 1618-1619 dat er een bijbelvertaling vanuit de grondtalen moest komen. Deze […]

Verschillende soorten kanttekeningen

Gebruik van de kanttekeningen Om de uitleg van de Statenvertalers goed te kunnen gebruiken en op waarde te schatten, is […]

Kanttekeningen betrouwbare bijbelverklaring

Gereformeerde theologie De Statenvertalers werkten in een tijd waarin de strijd met de remonstranten kort geleden ten gunste van de […]

Moderne bijbelvertalingen

De Nieuwe Vertaling van 1951 vormde de aanleiding tot de oprichting van de GBS. Sindsdien hebben vele nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen […]

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is een oecumenische vertaling, uitgegeven door het NBG en de KBS en bedoeld voor gebruik […]

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Herziene Statenvertaling wil een taalkundige revisie van de Statenvertaling zijn, met de bedoeling om de Statenvertaling te behouden voor […]

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Voor iedereen begrijpelijk Een andere moderne bijbelvertaling is de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze vertaling, of liever ‘parafrase’, verscheen […]

Medewerkers kantoor

Bureaumanager

G.J. van Wijk, T (0345) 61 01 55, E gjvanwijk@gbs.nl

Wetenschappelijk medewerkers

Drs. L.J. van Belzen, T (0345) 61 01 55, E lvanbelzen@gbs.nl

Drs. C.C. Bremmer, T (0345) 61 01 55, E cbremmer@gbs.nl

Drs. S. Zwemer, T (0345) 61 01 55, E szwemer@gbs.nl

Donateurs- en boekhandelbestand

J. Haalboom, T (0345) 61 01 55, E jhaalboom@gbs.nl

Verkoopmedewerker

Mevr. J. Oskam-Bel, T (0345) 61 01 55, E joskam@gbs.nl

Voorlichter

G.T. Geerts, T (0345) 61 01 55, E ggeerts@gbs.nl

Magazijnbeheerder

D.P. Bijl, T (0345) 61 01 55, E dpbijl@gbs.nl

Administrateur

A. Hovestad, T (0345) 61 01 55, E ahovestad@gbs.nl

Bezoek de GBS

Voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, verenigingen en dergelijke (minimaal 25 personen) organiseert de GBS excursies in haar gebouw te Leerdam. In principe vindt dit plaats binnen kantoortijden, tenzij in overleg met ons kantoorpersoneel een andere mogelijkheid gevonden kan worden. Wij bieden het volgende programma aan:

In de nieuwe voorlichtingsruimte verzorgen wij een presentatie (met PowerPoint) over onderstaande onderwerpen.
Hierna heeft een rondleiding plaats door onze unieke bibliotheek, waarin vele oude Bijbels en boeken zijn opgenomen. Ook kunt u een kijkje nemen in het magazijn, bij de verzendafdeling en in de (in 2016 geheel vernieuwde) expositieruimte.