Moderne bijbelvertalingen

De Nieuwe Vertaling van 1951 vormde de aanleiding tot de oprichting van de GBS. Sindsdien hebben vele nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen het licht gezien. Toch is de GBS er nog steeds van overtuigd dat de Statenvertaling taalkundig en theologisch de meest zuivere vertolking is van Gods Woord in het Nederlands. Op deze website vindt u informatie over diverse recente vertalingen, onder andere de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV(21)), de Herziene Statenvertaling (HSV) en de Bijbel in Gewone Taal (BGT). De HSV is geen volledig nieuwe vertaling, maar door de vergaande keuzes op sommige punten kan er niet meer van een Statenvertaling gesproken worden.

De GBS wil er nadrukkelijk toe oproepen om met elkaar vast te houden aan de Statenvertaling met haar verheven, majestueuze taal, uit eerbied voor het spreken des Heeren.

De GBS verspreidt Nederlandstalige Bijbels uitsluitend in de Statenvertaling. De opdracht van de Nationale Synode van Dordrecht aan de Statenvertalers om zo letterlijk mogelijk te vertalen was duidelijk een geloofskeuze. Men was vervuld van vreze voor de majesteit Gods in Zijn Woord. Daarom wilde men de geïnspireerde grondtekst van de Bijbel nauwgezet volgen bij de vertaling.

De Statenvertalers waren ervan doordrongen dat de vertaalarbeid alleen naar Gods wil verricht kon worden indien ze daarbij werden geleid door de Heilige Geest. Niet de wil van de zondige mens stond centraal, maar de wil van God. Zij mochten, evenals David en Paulus, zielsbevindelijk de bede kennen: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ Onder biddend opzien hebben zij hun arbeid mogen verrichten. Zo is onder Gods voorzienigheid de Bijbel in de Statenvertaling aan ons Nederlandse volk toevertrouwd. ‘Een werk dat voor altijd en eeuwig zal zijn’, zo sprak ds. J. Bogerman.

In de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 22, de verzen 18 en 19, lezen wij de ernstige vermaning: ‘Want Ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn; en indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.’ De Statenvertalers hebben daarbij onder meer aangetekend: ‘Dit is de laatste verzegeling van de Goddelijkheid dezes boeks, gevoegd met een dreigement van Christus tegen dengene die tot dit boek iets zou toedoen of afdoen. Dit is niet alleen een verzegeling van dit boek, maar is een slot van de gehele Heilige Schrift.’

Lees ook dit

Dordtse Synode 1618-1619 en bijbelvertaling

Vertaling vanuit de grondtekst Omstreeks 1562 werden in ons land twee complete Bijbels gebruikt: de Liesveldtbijbel (een vertaling van de […]

De vertalers van de Statenvertaling

Vertaalarbeid in de vreze Gods Voordat de Dordtse Synode overging tot het benoemen van vertalers, vermaande ds. Bogerman de leden […]

Statenvertaling staat dicht bij grondtekst

Letterlijk vertalen Bij het vertalen hielden de predikanten zich nauwkeurig aan de door de synode opgestelde richtlijnen. De vertalers moesten […]

Statenvertaling verschijnt in 1637

Het drukken van de Bijbel De complete bijbeltekst kwam gereed op 10 oktober 1635. Nu volgde het zetten van de […]

Statenvertaling talloze malen gedrukt

Kerk en staat Prof. C.C. de Bruin schreef in het boek De Synode van Dordrecht (1987): ‘Talloze malen ter perse gelegd, werd de […]

GBS-editie Statenvertaling

Behoud Statenvertaling De GBS wil de taal van de Bijbel ook duidelijk de taal van de Bijbel laten. Daarom worden […]

Kanttekeningen vóór de Statenbijbel

Het ontstaan van kanttekeningen De Statenvertalers mochten aantekeningen ‘in de kant’ maken. Dit was nodig om op moeilijke plaatsen de […]

Kanttekeningen in de Statenbijbel

  Zoals eerder aangegeven, besloot de Dordtse Synode van 1618-1619 dat er een bijbelvertaling vanuit de grondtalen moest komen. Deze […]

Verschillende soorten kanttekeningen

Gebruik van de kanttekeningen Om de uitleg van de Statenvertalers goed te kunnen gebruiken en op waarde te schatten, is […]

Kanttekeningen betrouwbare bijbelverklaring

Gereformeerde theologie De Statenvertalers werkten in een tijd waarin de strijd met de remonstranten kort geleden ten gunste van de […]

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is een oecumenische vertaling, uitgegeven door het NBG en de KBS en bedoeld voor gebruik […]

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Herziene Statenvertaling wil een taalkundige revisie van de Statenvertaling zijn, met de bedoeling om de Statenvertaling te behouden voor […]

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Voor iedereen begrijpelijk Een andere moderne bijbelvertaling is de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze vertaling, of liever ‘parafrase’, verscheen […]