Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Voor iedereen begrijpelijk

Een andere moderne bijbelvertaling is de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze vertaling, of liever ‘parafrase’, verscheen in 2014. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) wilde met deze uitgave voorzien in een Bijbel die voor iedereen begrijpelijk is. Traditioneel taalgebruik is daarom vervangen door begrijpelijk taalgebruik. Volgens de vertalers was dat niet erg, want de diepte van de bijbelse boodschap staat uiteindelijk toch los van de taal waarin die wordt uitgedrukt.

Dit uitgangspunt is al problematisch. De taal van de Bijbel is immers niet ‘gewoon’, maar Goddelijk. We mogen een vertaling van de Bijbel in onze talen (Hand. 2:11) hebben, maar dat is niet hetzelfde als: in gewone taal. We belijden dat de Bijbel niet alleen zakelijk, maar ook woordelijk (van woord tot woord) het geïnspireerde Woord van God is. We moeten daarom kiezen voor een zo letterlijk mogelijke vertaling. Zo’n vertaling, die de oorspronkelijke tekst van Gods Woord nauwkeurig weergeeft, kenmerkt zich door een verheven taal. In de Bijbel in Gewone Taal is dat niet zo, en gaat de doeltaalgerichtheid (de Bijbel voor iedereen begrijpelijk willen maken) ten koste van de grondtekstgetrouwheid (de Bijbel nauwkeurig vertalen conform de oorspronkelijke tekst).

Kernwoorden

Wie de Bijbel in de Statenvertaling leest, mag ervan overtuigd zijn: zo spreekt de Heere. Maar dat geldt niet bij het lezen uit de Bijbel in Gewone Taal. Lees bijvoorbeeld Romeinen 5:1, 2. Daar staat in de Statenvertaling: ‘Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus; door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.’ De BGT maakt er de volgende parafrase van: ‘God ziet ons dus als goede mensen omdat we geloven. Wij waren vijanden van God. Maar nu is er vrede tussen God en ons, dankzij onze Heer Jezus Christus. Daarom vertrouwen we erop dat we eeuwig bij God zullen leven. Op dat vertrouwen mogen we trots zijn.’

De verschillen zijn ingrijpend. Het bijbelse kernwoord ‘rechtvaardigen’ (in het Grieks ‘dikaioo’) vinden we in de BGT niet terug. Het geloof krijgt daar iets verdienstelijks: ‘omdat we geloven’. Dat is geen vertaling, maar verdwaling. God rechtvaardigt een zondaar namelijk niet óm het geloof, maar – zoals hier in de grondtekst staat – ‘ek pisteoos’, úít het geloof, of dóór het geloof als een instrument (zie ook antwoord 61 van de Heidelbergse Catechismus). En de vrucht van de rechtvaardiging is niet een trots zijn op eigen vertrouwen, maar een roemen in God, en niet in de mens.

Ook andere bijbelse kernwoorden zijn in de BGT verloren gegaan. ‘Bekering’ is weergegeven met ‘je leven veranderen’ of ‘gaan geloven’, ‘genade’ heeft plaatsgemaakt voor ‘goedheid’ en ‘verbond’ is versimpeld met de woorden ‘belofte’ en ‘afspraak’.

 

 

Lees ook dit

Dordtse Synode 1618-1619 en bijbelvertaling

Vertaling vanuit de grondtekst Omstreeks 1562 werden in ons land twee complete Bijbels gebruikt: de Liesveldtbijbel (een vertaling van de […]

De vertalers van de Statenvertaling

Vertaalarbeid in de vreze Gods Voordat de Dordtse Synode overging tot het benoemen van vertalers, vermaande ds. Bogerman de leden […]

Statenvertaling staat dicht bij grondtekst

Letterlijk vertalen Bij het vertalen hielden de predikanten zich nauwkeurig aan de door de synode opgestelde richtlijnen. De vertalers moesten […]

Statenvertaling verschijnt in 1637

Het drukken van de Bijbel De complete bijbeltekst kwam gereed op 10 oktober 1635. Nu volgde het zetten van de […]

Statenvertaling talloze malen gedrukt

Kerk en staat Prof. C.C. de Bruin schreef in het boek De Synode van Dordrecht (1987): ‘Talloze malen ter perse gelegd, werd de […]

GBS-editie Statenvertaling

Behoud Statenvertaling De GBS wil de taal van de Bijbel ook duidelijk de taal van de Bijbel laten. Daarom worden […]

Kanttekeningen vóór de Statenbijbel

Het ontstaan van kanttekeningen De Statenvertalers mochten aantekeningen ‘in de kant’ maken. Dit was nodig om op moeilijke plaatsen de […]

Kanttekeningen in de Statenbijbel

  Zoals eerder aangegeven, besloot de Dordtse Synode van 1618-1619 dat er een bijbelvertaling vanuit de grondtalen moest komen. Deze […]

Verschillende soorten kanttekeningen

Gebruik van de kanttekeningen Om de uitleg van de Statenvertalers goed te kunnen gebruiken en op waarde te schatten, is […]

Kanttekeningen betrouwbare bijbelverklaring

Gereformeerde theologie De Statenvertalers werkten in een tijd waarin de strijd met de remonstranten kort geleden ten gunste van de […]

Moderne bijbelvertalingen

De Nieuwe Vertaling van 1951 vormde de aanleiding tot de oprichting van de GBS. Sindsdien hebben vele nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen […]

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is een oecumenische vertaling, uitgegeven door het NBG en de KBS en bedoeld voor gebruik […]

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Herziene Statenvertaling wil een taalkundige revisie van de Statenvertaling zijn, met de bedoeling om de Statenvertaling te behouden voor […]