Bijbelvertaling

De eerste doelstelling van de GBS is het behoud van de Bijbel in de Statenvertaling. Dit is een letterlijke vertaling vanuit de bijbelse grondtalen, het Oude Testament uit het Hebreeuws en enkele kleine gedeelten uit het Aramees, en het Nieuwe Testament uit het Grieks.

Betrouwbare grondtekst

Voor het Oude Testament maakten de Statenvertalers gebruik van de zogeheten masoretische tekst. Dat is de oorspronkelijke door de Heilige Geest geïnspireerde grondtekst, door Joodse schriftgeleerden in de tweede tot achtste eeuw na Christus voorzien van klinkertekens en accenten en in 1517 voor het eerst in druk verschenen. De Statenvertalers gebruikten de zogeheten Tweede Rabbijnenbijbel van Jacob ben Chayyim (ook genaamd de Bombergiana), waarschijnlijk in de editie van Buxtorf 1618/19.

Het Nieuwe Testament vertaalden zij uit de Elzevier-editie uit 1624. De tekst daarvan is die van de Stephanus-Beza editie van het Griekse Nieuwe Testament uit 1588/89. Deze geeft de grondtekst van het Nieuwe Testament in de textus receptus, dat is de tekst die eeuwenlang algemeen aanvaard werd als de oorspronkelijke.

Onder invloed van vondsten van bijbelhandschriften die op belangrijke punten afweken van de textus receptus, zijn geleerden eind negentiende eeuw begonnen aan de reconstructie van een nieuwe grondtekst van het Nieuwe Testament. Hoewel die arbeid nog steeds voortduurt, gaan de meeste nieuwe vertalingen uit van deze kritische tekst (zie een overzicht van de verschillen).

De GBS meent dat er goede redenen zijn om vast te houden aan de textus receptus en wijst alleen al om die reden elke vertaling van het Nieuwe Testament af die gebaseerd is op de kritische tekst. Wij geloven dat de Heere Zelf heeft zorg gedragen voor een getrouw bewaren van Zijn Woord door de eeuwen heen.

Zo letterlijk mogelijk

De Statenvertaling is een zo letterlijk mogelijke vertaling. Onze keuze voor deze vertaling vloeit voort uit onze belijdenis, dat de Heilige Schrift niet alleen zakelijk, maar ook woorde­lijk, van woord tot woord, het geïnspireerde Woord van God is. Al de Schrift is van God ingegeven (2 Tim. 3:16). Alles, tot in de kleinste delen, heeft voor ons betekenis, niet alleen wát er geschreven is, maar ook hóé het geschreven is. In veel moderne vertalingen zijn vertaalkeuzes gemaakt die minder recht doen aan de geïnspireerde bijbeltekst.

Bijbeluitgaven GBS

Onderzoek door de GBS wees uit dat er in de bestaande uitgaven van de Bijbel in de Statenvertaling veel fouten voorkwamen. De GBS probeerde aanvankelijk om een bestaande uitgave in overleg met de uitgever te verbeteren. Helaas kon geen overeenstemming worden bereikt. Dat was voor de GBS reden om met een eigen uitgave te beginnen. De bijbeltekst (en later ook de kanttekeningentekst) werd nauwkeurig gecontroleerd aan de hand van de Van Ravesteyn-editie uit 1657. Deze wordt beschouwd als de meest nauwkeurige uitgave van de Statenvertaling. Om recht te doen aan de oorspronkelijke tekst van de Statenvertaling, corrigeerde de GBS vele taal- en zetfouten die de laatste twee eeuwen waren ingeslopen.

In 1973 verscheen de eerste GBS-bijbeluitgave (op huisbijbelformaat). Het eerste exemplaar werd door de voorzitter ds. J. van Haaren overhandigd aan mevrouw H.L. Kooistra-Burghart, echtgenote van de in het jaar ervoor gestorven oprichter van de GBS.

Naast de huisbijbel bracht de GBS een uitgebreide collectie Bijbels en zakbijbels in diverse uitvoeringen op de markt. Voor slechtzienden is een Bijbel in grote letter gedrukt. Tevens is de GBS-editie van de Bijbel voor blinden en slechtzienden verkrijgbaar in braille en in gesproken vorm, aan te vragen bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB).

Op 27 november 2004 werd de eerste GBS-kanttekeningenbijbel aangeboden aan de in het bestuur van de GBS deelnemende kerken. Op 20 december 2004 werd deze nieuwe uitgave van de Statenbijbel overhandigd aan de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, drs. F.W. Weisglas. Tevens kregen de bewindslieden en de leden van de Eerste en Tweede Kamer een exemplaar van deze Bijbel.

De uitgaven van de GBS zijn verkrijgbaar in onze showroom in Leerdam, via onze webshop en bij de christelijke boekhandel en onze bijbeldepots.

Lees ook dit

Dordtse Synode 1618-1619 en bijbelvertaling

Vertaling vanuit de grondtekst Omstreeks 1562 werden in ons land twee complete Bijbels gebruikt: de Liesveldtbijbel (een vertaling van de […]

De vertalers van de Statenvertaling

Vertaalarbeid in de vreze Gods Voordat de Dordtse Synode overging tot het benoemen van vertalers, vermaande ds. Bogerman de leden […]

Statenvertaling staat dicht bij grondtekst

Letterlijk vertalen Bij het vertalen hielden de predikanten zich nauwkeurig aan de door de synode opgestelde richtlijnen. De vertalers moesten […]

Statenvertaling verschijnt in 1637

Het drukken van de Bijbel De complete bijbeltekst kwam gereed op 10 oktober 1635. Nu volgde het zetten van de […]

Statenvertaling talloze malen gedrukt

Kerk en staat Prof. C.C. de Bruin schreef in het boek De Synode van Dordrecht (1987): ‘Talloze malen ter perse gelegd, werd de […]

GBS-editie Statenvertaling

Behoud Statenvertaling De GBS wil de taal van de Bijbel duidelijk de taal van de Bijbel laten. Daarom vervangt ze […]

Kanttekeningen vóór de Statenbijbel

Het ontstaan van kanttekeningen De Statenvertalers mochten aantekeningen ‘in de kant’ maken. Dit was nodig om op moeilijke plaatsen de […]

Kanttekeningen in de Statenbijbel

  Zoals eerder aangegeven, besloot de Dordtse Synode van 1618-1619 dat er een bijbelvertaling vanuit de grondtalen moest komen. Deze […]

Verschillende soorten kanttekeningen

Gebruik van de kanttekeningen Om de uitleg van de Statenvertalers goed te kunnen gebruiken en op waarde te schatten, is […]

Kanttekeningen betrouwbare bijbelverklaring

Gereformeerde theologie De Statenvertalers werkten in een tijd waarin de strijd met de remonstranten kort geleden ten gunste van de […]

Moderne bijbelvertalingen

De Nieuwe Vertaling van 1951 vormde de aanleiding tot de oprichting van de GBS. Sindsdien hebben vele nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen […]

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is een oecumenische vertaling, uitgegeven door het NBG en de KBS en bedoeld voor gebruik […]

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Herziene Statenvertaling wil een taalkundige revisie van de Statenvertaling zijn, met de bedoeling om de Statenvertaling te behouden voor […]

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Voor iedereen begrijpelijk Een andere moderne bijbelvertaling is de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze vertaling, of liever ‘parafrase’, verscheen […]

Lees de Bijbel op je telefoon

Sinds enkele jaren hebben wij een app voor het gebruik van de Statenbijbel met kanttekeningen, psalmen, belijdenisgeschriften en formulieren. Gratis te gebruiken via de Apple App Store (naam: ‘GBSBijbel’) of de Play Store (‘GBS Bijbel Digitaal’).

 
 

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeftes.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen