Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is een oecumenische vertaling, uitgegeven door het NBG en de KBS en bedoeld voor gebruik in brede kring. De NBV presenteerde zich als een vertaling die ‘brontekstgetrouw en doeltaalgericht’ wil zijn. De GBS heeft erop gewezen dat het doeltaalgerichte in de NBV ten koste gaat van het brontekstgetrouwe. ‘De Statenvertalers hebben met hun herkenbaar Hebreeuws en Grieks idioom de lezer opgetrokken tot de tekst. De NBV’ers hebben de tekst af laten zakken naar het niveau van de lezer’, aldus de heer L.M.P. Scholten in een beoordeling.

Belangrijke bijbelse begrippen zijn verdwenen. Zo is ‘zalig’ consequent vervangen door ‘gelukkig’. Het woord ‘bekering’, dat uitdrukking geeft aan het element van de totale ommekeer dat in het grondwoord zit, komt in de NBV niet voor. Dit kernbegrip is systematisch vertaald met termen als: tot inkeer komen, berouw tonen, een nieuw leven beginnen, anders gaan leven, zijn leven beteren, overgaan tot het geloof. De GBS heeft aangetoond dat de theologische vooronderstellingen van diverse vertalingen in de NBV op gespannen voet staan met Schrift en belijdenis. Uit wijziging van ‘(mannen) broeders’ in ‘broeders en zusters’ en van ‘de God onzer vaderen’ in ‘de God van onze voorouders’, blijkt dat de NBV sterk is beïnvloed door de feministische theologie. Ook zijn er in de NBV remonstrantse tendensen waarneembaar, bijvoorbeeld in de vertaling van Handelingen 11:18: ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’

Een ander belangrijk verschil met bijvoorbeeld de Statenvertaling betreft de vertaling van Éxodus 3:14b:

SV: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden.

NBV: IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.

De Naam IK ZAL ZIJN ziet op Gods eeuwigheid en onveranderlijkheid, Hij Die is en Die was en Die komen zal, Die gisteren en heden Dezelfde is en in der eeuwigheid. De NBV heeft daar het woordje ‘ER’ tussengevoegd. De onveranderlijkheid Gods verdwijnt naar de achtergrond. ‘IK ZAL ER ZIJN’ betekent in het verband van de tekst: Daar waar Ik nodig ben, zal Ik zijn. De moderne theologie spreekt over God Die Zich als God realiseert in relatie tot de mens. Er is een wereld van verschil tussen ‘IK ZAL ZIJN’ en ‘IK ZAL ER ZIJN’.

De NBV werd in 2021 na de nodige kritiek grondig herzien, op basis van vier uitgangspunten: 1) meer consistentie aanbrengen in de vertaling; 2) meer oog hebben voor concordantie of motiefwerking; 3) ongefundeerde vertaalkeuzes verbeteren; 4) minder invullen (interpretatie toevoegen) in de vertaling. Ondanks allerlei verbeteringen zijn de algehele vertaalprincipes van de NBV21 echter niet veranderd. Onze hoofdbezwaren tegen de NBV gelden daarom ook de NBV21.

Lees meer informatie over de NBV.

Lees ook dit

Dordtse Synode 1618-1619 en bijbelvertaling

Vertaling vanuit de grondtekst Omstreeks 1562 werden in ons land twee complete Bijbels gebruikt: de Liesveldtbijbel (een vertaling van de […]

De vertalers van de Statenvertaling

Vertaalarbeid in de vreze Gods Voordat de Dordtse Synode overging tot het benoemen van vertalers, vermaande ds. Bogerman de leden […]

Statenvertaling staat dicht bij grondtekst

Letterlijk vertalen Bij het vertalen hielden de predikanten zich nauwkeurig aan de door de synode opgestelde richtlijnen. De vertalers moesten […]

Statenvertaling verschijnt in 1637

Het drukken van de Bijbel De complete bijbeltekst kwam gereed op 10 oktober 1635. Nu volgde het zetten van de […]

Statenvertaling talloze malen gedrukt

Kerk en staat Prof. C.C. de Bruin schreef in het boek De Synode van Dordrecht (1987): ‘Talloze malen ter perse gelegd, werd de […]

GBS-editie Statenvertaling

Behoud Statenvertaling De GBS wil de taal van de Bijbel ook duidelijk de taal van de Bijbel laten. Daarom worden […]

Kanttekeningen vóór de Statenbijbel

Het ontstaan van kanttekeningen De Statenvertalers mochten aantekeningen ‘in de kant’ maken. Dit was nodig om op moeilijke plaatsen de […]

Kanttekeningen in de Statenbijbel

  Zoals eerder aangegeven, besloot de Dordtse Synode van 1618-1619 dat er een bijbelvertaling vanuit de grondtalen moest komen. Deze […]

Verschillende soorten kanttekeningen

Gebruik van de kanttekeningen Om de uitleg van de Statenvertalers goed te kunnen gebruiken en op waarde te schatten, is […]

Kanttekeningen betrouwbare bijbelverklaring

Gereformeerde theologie De Statenvertalers werkten in een tijd waarin de strijd met de remonstranten kort geleden ten gunste van de […]

Moderne bijbelvertalingen

De Nieuwe Vertaling van 1951 vormde de aanleiding tot de oprichting van de GBS. Sindsdien hebben vele nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen […]

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Herziene Statenvertaling wil een taalkundige revisie van de Statenvertaling zijn, met de bedoeling om de Statenvertaling te behouden voor […]

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Voor iedereen begrijpelijk Een andere moderne bijbelvertaling is de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze vertaling, of liever ‘parafrase’, verscheen […]