Bijbelverspreiding

Ten behoeve van bijbelverspreiding stelt de GBS Bijbels tegen lage prijzen beschikbaar. Ook schenkt zij regelmatig Bijbels aan verschillende doelgroepen, zoals gedetineerden, militairen en studenten. In Nederland wordt aan verspreiding door middel van evangelisten bijzondere aandacht besteed.

Sinds 2010 geeft de GBS een Bijbel in de Statenvertaling in speciaal legerformaat uit. De Krijgsmachtbijbels worden onder andere door geestelijk verzorgers verspreid onder militairen.

Bijbels in andere talen

Voor het verbreiden van Gods Woord in andere talen werkt de GBS sinds 1969 samen met de Trinitarian Bible Society (TBS) in Londen. De TBS werd in 1831 opgericht, nadat het Brits en Buitenlands Bijbelgenootschap een voorstel had verworpen om alleen leden toe te laten die de Drie-eenheid en de Godheid van Christus beleden. De TBS heeft dezelfde grondslag als de GBS als het gaat om de leer betreffende Gods Woord. Ze onderschrijft dezelfde uitgangspunten, zoals de Goddelijke inspiratie en de onfeilbaarheid van de Schrift en het letterlijke vertaalprincipe. Verder gebruikt de TBS dezelfde grondtekst als de GBS. De TBS verspreidt dan ook uitsluitend Bijbels die voor wat de vertaling betreft gegrond zijn op hetzelfde beginsel van het gehoorzaam buigen voor de majesteit en de Goddelijkheid van het Woord des Heeren in de grondtekst.

De Engelse zusterorganisatie heeft Bijbels of bijbelgedeelten beschikbaar in ongeveer veertig talen. De TBS verspreidt Bijbels in meer dan honderd verschillende landen over de gehele wereld; zij verzendt honderdduizenden Bijbels en zes miljoen Nieuwe Testamenten per jaar. De GBS geeft algemene financiële steun aan het werk van de TBS. Ook bijzondere projecten worden geheel of gedeeltelijk door de GBS gefinancierd.

Recente projecten zijn: bijbelvertaling in het Chinees; revisie van de Spaanse Reina-Valeravertaling van de Bijbel; revisie van het Hebreeuwse Nieuwe Testament in de Delitzschvertaling.

Ondersteuning projecten in het buitenland

De beleidslijn van de GBS is dat er jaarlijks duizenden Bijbels beschikbaar worden gesteld voor verspreiding, ter waarde van ruim een half miljoen euro. Dankzij een betrokken achterban kan dit werk nog steeds zijn doorgang vinden. Steeds opnieuw worden mensen bereikt met het Evangelie van vrije genade. Door vele hulporganisaties en kerkelijke deputaatschappen worden de Bijbels, Nieuwe Testamenten of Evangeliën aangevraagd, opgehaald en wereldwijd verspreid. Enkele stichtingen die regelmatig Bijbels van ons krijgen zijn Friedensstimme, Hulpverlening Christenen Roemenië (HCR), Hulp Vervolgde Christenen (HVC), Mir Wam, Stichting Volharding en Timotheos. Vooral Bijbels in de Engelse, Spaanse en Russische taal worden veel verspreid. Tot nu toe zijn er door Gods voorzienigheid steeds deuren geopend voor ons bijbelverspreidingswerk.

In het verleden werden Russische Markus- en Johannesevangeliën op het formaat van vier bij vijf centimeter in het geheim over de grenzen gesmokkeld. Nu is het mogelijk om ongehinderd huisbijbels te verspreiden. Aan Bijbels met een grotere letter is veel behoefte onder mensen met een minder goed gezichtsvermogen. Brillen zijn voor hen bijna niet te betalen. Het wordt door velen als een wonder van de Heere ervaren, dat de Bijbels in vrijheid mogen worden ontvangen.

Lees ook dit

Dordtse Synode 1618-1619 en bijbelvertaling

Vertaling vanuit de grondtekst Omstreeks 1562 werden in ons land twee complete Bijbels gebruikt: de Liesveldtbijbel (een vertaling van de […]

De vertalers van de Statenvertaling

Vertaalarbeid in de vreze Gods Voordat de Dordtse Synode overging tot het benoemen van vertalers, vermaande ds. Bogerman de leden […]

Statenvertaling staat dicht bij grondtekst

Letterlijk vertalen Bij het vertalen hielden de predikanten zich nauwkeurig aan de door de synode opgestelde richtlijnen. De vertalers moesten […]

Statenvertaling verschijnt in 1637

Het drukken van de Bijbel De complete bijbeltekst kwam gereed op 10 oktober 1635. Nu volgde het zetten van de […]

Statenvertaling talloze malen gedrukt

Kerk en staat Prof. C.C. de Bruin schreef in het boek De Synode van Dordrecht (1987): ‘Talloze malen ter perse gelegd, werd de […]

GBS-editie Statenvertaling

Behoud Statenvertaling De GBS wil de taal van de Bijbel ook duidelijk de taal van de Bijbel laten. Daarom worden […]

Kanttekeningen vóór de Statenbijbel

Het ontstaan van kanttekeningen De Statenvertalers mochten aantekeningen ‘in de kant’ maken. Dit was nodig om op moeilijke plaatsen de […]

Kanttekeningen in de Statenbijbel

  Zoals eerder aangegeven, besloot de Dordtse Synode van 1618-1619 dat er een bijbelvertaling vanuit de grondtalen moest komen. Deze […]

Verschillende soorten kanttekeningen

Gebruik van de kanttekeningen Om de uitleg van de Statenvertalers goed te kunnen gebruiken en op waarde te schatten, is […]

Kanttekeningen betrouwbare bijbelverklaring

Gereformeerde theologie De Statenvertalers werkten in een tijd waarin de strijd met de remonstranten kort geleden ten gunste van de […]

Moderne bijbelvertalingen

De Nieuwe Vertaling van 1951 vormde de aanleiding tot de oprichting van de GBS. Sindsdien hebben vele nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen […]

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is een oecumenische vertaling, uitgegeven door het NBG en de KBS en bedoeld voor gebruik […]

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Herziene Statenvertaling wil een taalkundige revisie van de Statenvertaling zijn, met de bedoeling om de Statenvertaling te behouden voor […]

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Voor iedereen begrijpelijk Een andere moderne bijbelvertaling is de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze vertaling, of liever ‘parafrase’, verscheen […]

Lees de Bijbel op je telefoon

Sinds enkele jaren hebben wij een app voor het gebruik van de Statenbijbel met kanttekeningen, psalmen, belijdenisgeschriften en formulieren. Gratis te gebruiken via de Apple App Store (naam: ‘GBS Bijbel app’) of de Play Store (‘GBS Bijbel app’).