Revisie Hebreeuws Nieuwe Testament

Revisie Hebreeuws Nieuwe Testament


Project Description

De Trinitarian Bible Society (TBS) werkt aan een revisie van het Hebreeuwse Nieuwe Testament in de Delitzschvertaling. Het project is bedoeld voor zowel orthodoxe als Messiasbelijdende Joden. Het Steunfonds Israël Isaac da Costa, het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten en de GBS zetten zich sinds 2017 – gesteund door hun achterban – in voor financiële ondersteuning, onder het motto ‘Geef het Woord terug’.

De Delitzschvertaling is een betrouwbare vertaling van de hand van dr. Franz Delitzsch (1813-1890), een beroemd luthers theoloog en taalkundige. Zij is gebaseerd op de zogenaamde textus receptus, de grondtekst die ook bij de Statenvertaling is gebruikt.

Een van de redenen waarom de TBS de Delitzschvertaling reviseert, is dat de taal ervan verouderd is. Delitzsch gebruikte bij zijn vertaling het oude Hebreeuws van het Oude Testament. Dat is voor een moderne Israëli, die Ivriet spreekt, moeilijk te begrijpen. Sommige woorden uit Delitzsch’ vertaling zijn in het Ivriet niet meer gangbaar of hebben een andere betekenis gekregen. Het revisieteam wil dicht bij de oorspronkelijke Delitzschvertaling blijven, maar de leesbaarheid ervan voor Israëli’s van nu vergroten. Ook wordt nagekeken waar de vertaling dichter bij de grondtekst kan aansluiten. Een ander aandachtspunt is aansluiting op het verheven taalkleed van het Oude Testament, zodat beide Testamenten ook qua klankkleur als een eenheid ervaren zullen worden.

Een gift voor het Delitzschproject kunt u overmaken via NL70 RABO 0321 7073 46 t.n.v. Geref. Bijbelstichting te Leerdam. Bij voorbaat hartelijk dank.

Zie voor meer informatie deze website. Voor het bekijken van de livestream van 13 april 2021 (voorlichtingsavond over de voltooiing van het project), zie deze website.